top of page

מזג אוויר חללי

לוח ניטור חי

 תהודת שומאן

השמש עכשיו

שטף קרני X

שטף פרוטונים

פעילות גיאמגנטית

 מזג אוויר חללי

החלל שבינינו לבין השמש וכוכבי הלכת מלא בחומר הנקרא פלזמה. הפלזמה במערכת השמש מגיעה ברובה מפני השמש בזרמים הנקראים רוחות סולאריות. רוחות סולאריות הן דינמיות, ועוצמתן משתנה באופן שקשה לחזות. שינויים אלו גורמים להפרעות בשדה המגנטי של כדור הארץ ועלולים לגרום נזק ללווינים, חלליות, מערכות ניווט ורשתות חשמל, כמו כן תופעות אלו עלולות גם לפגוע בבריאות אסטרונאוטים ונוסעים בטיסות העוברות קרוב לקטבים. בעשורים האחרונים מושקעים מאמצים ומשאבים רבים למדידה, ניטור, והבנה של תהליכים אלה, המכונים  “מזג אויר חללי” (Space Weather). 

כאן תוכלו להישאר מעודכנים במצב השמש, כדור הארץ והגלים האלקטרומגנטיים המקיפים אותנו ומשפיעים עלינו ועל סביבתנו. המידע המוצג כאן מגיע מתחנות תצפית, מדידה וחיזוי ברחבי העולם ומלווינים והוא מתעדכן באופן רציף וקבוע.  

מודל המציג תחזית סופות אלקטרומגנטיות ע"פ נתונים מלווינים המנטרים את השמש 

תחזית סופות שמש לימים הקרובים

מודל מערכת השמש

Contact