חפצים שלא במקומם שנמצאו בפחם ובאבן, כיצד זה יתכן?

<